Beantwoording ingediende zienswijze tegen ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan

Het college besluit:
Met inachtneming van de ingediende zienswijze de omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert te verlenen.  

Op 17 september 2019 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel aan de Schansweg 32 in Klundert. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend.
Het ontwerpbesluit heeft van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert is door een omwonende een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft onder meer betrekking op aantasting van het woongenot en verlies van uitzicht. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om de omgevingsvergunning aan te passen.