Gymvergoedingen primair onderwijs 2020.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2020 primair onderwijs aan:
    1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant:  € 15.818,--;
    2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 86.765,--;
    3. Borgesiusstichting:  €   8.764,--.
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 111.347,--, ten laste te brengen van de productnummers van deze 21 scholen (kostensoort 43612).
  3. In te stemmen met het concept ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ en deze bespreken met de schoolbesturen in een zogenaamd op overeenstemming gericht overleg (o.o.g.o.).

De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2020 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 111.347,--.