Rapportage nazorgonderzoek “Verbonden Partijen”

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Verbonden partijen".
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Verbonden partijen" uit 2014 als afgedaan te beschouwen.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Verbonden partijen” uit 2014.
Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek in 2015 en volgende jaren zijn opgepakt. Een aantal verbeterpunten loopt nog. De opgepakte maatregelen ter vergroting van de grip en sturing op de verbonden partijen hebben in de praktijk nog niet helemaal geleid tot de gewenste effecten (of vertrouwen hierin). Dit punt wordt opgepakt bij de in de 2e helft van 2020 uit te voeren analyse “grip op verbonden partijen”, hetgeen in samenspraak met de raad zal worden uitgevoerd. Duidelijk is dat versterking van grip en sturing op verbonden partijen in ontwikkeling is en op de agenda staat, zowel bij organisatie als bestuur.
Gelet hierop wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Verbonden partijen” uit 2014, als afgerond te beschouwen.