25 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 25 augustus 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 augustus 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Jaarstukken 2019 West-Brabants Archief (WBA)

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2019 van het WBA

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2019 ter kennisname toegezonden. Op 9 juli 2020 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening 2019 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 104.744. Dit positief resultaat wordt teruggestort aan de deelnemers door een korting op de bijdrage in het vierde kwartaal 2020. De accountant heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.

 3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterstofcompressiestation aan Keteldiep (ten oosten van Keteldiep 1b) in Klundert, kadastraa

  Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r.–beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen aan Keteldiep in Klundert.
  3. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatie-brief;
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een waterstofcompressiestation aan Keteldiep (ten oosten van Keteldiep 1b) in Klundert, kadastraal bekend Zevenbergen sectie A nummer 831.
  Deze aanvraag is gedaan om de waterstof transportcapaciteit van de nabijgelegen waterstof-leiding tussen Antwerpen en Rotterdam te vergroten. De huidige waterstofleiding ligt in de buisleidingenstraat. Het debiet dat op dit moment mogelijk is, is 4 ton/u. Om het debiet te vergroten naar 6.5 ton/u is beoogd om een nieuw compressiestation te realiseren op het bovengenoemde perceel. Dit station zal een aansluiting op het waterstof en stikstofnetwerk in de buisleidingenstraat hebben. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het gewijzigde gebruik op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.