2e bestuursrapportage 2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2020;
  2. De gemeenteraad via een raadsvoorstel voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2020 (op basis van de 2e bestuursrapportage 2020) via een begrotingswijziging te verwerken.

De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de mijlpalen die gedurende 2020 zijn bereikt. Tevens schets deze rapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en doelstellingen uit de begroting 2020. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorgerekend. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2020 te verwerken.
De financiële mutaties laten een voordeel zien van € 2.591.000. Afgezet tegen het huidige (verwachte) begrotingsresultaat van € 627.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2020 van € 1.964.000.
In de 2e bestuursrapportage 2020 wordt ook voorgesteld een aantal mutaties in kredieten en reserves door te voeren en een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de aanwending van reserves bij de jaarrekening 2020.