Afwijkingsbesluit Inkoop: Het enkelvoudig gunnen van de herstelwerkzaamheden van de vlonders gelegen aan de Voorstraat en Molenstraat te Klundert

Het college besluit:
Het gebruik maken van de bevoegdheid, opgenomen in het gemeentelijk inkoop- en aanbeste-dingsbeleid, om de herstelwerkzaamheden van de vlonders gelegen aan de Voorstraat en Molenstraat te Klundert enkelvoudig te gunnen. Voorgaande nadat de raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een passend krediet.

In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken dat er geld wordt gereserveerd voor de kernen Fijnaart, Willemstad en Klundert, teneinde de vitaliteit in deze kernen te verbeteren. De eerdere plannen om de vlonders te herstellen en o.a. de Hoofdstraat en Molenstraat te herstraten zijn hierin opgenomen. In het coalitieakkoord is een reservering van € 5 miljoen opgenomen voor het vitaler maken van de kernen Fijnaart, Klundert en Willemstad. Voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden is het door de raad beschikbaar stellen van een krediet noodzake-lijk. Om deze aanvraag van het krediet zo goed mogelijk te onderbouwen is vooruitlopend op de gunning een gedegen raming en planuitwerking noodzakelijk. Hiertoe zal een bouw- en herstel-bedrijf worden aangetrokken, welke voor eigen rekening en risico de benodigde informatie zal leveren. Indien blijkt dat er overeenstemming wordt bereikt over de uiteindelijke prijs en plan van aanpak zal het bouw- en herstelbedrijf na het beschikbaar stellen van het krediet worden gecontracteerd.
Met bovenstaande werkwijze beoogd het college een snelle start en een goede afstemming van de daadwerkelijke uitvoering. Een realisatie voor de jaarlijkse geplande festiviteiten in Klundert (dit onder voorbehoud van de eisen van het RIVM). Voorwaarde bij het enkelvoudig gunnen is dat de gunning plaatsvindt aan een lokale onderneming.