16 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 juni 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 juni 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 juni 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (ZIN) en tarieven 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning zorg in natura (ZIN) 2020 met 1 jaar in 2021.
  2. In te stemmen met de tarieven 2021: het tarief Huishoudelijke Ondersteuning (HO) stijgt van € 26,90 naar € 27,45  per uur (2,0%)  en het tarief Huishoudelijke Ondersteuning plus stijgt van € 30,53 naar € 30,91 per uur (1,2%).
  3. In te stemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning met Careyn Hospice en het uurtarief 2021, conform de stijging van het uurtarief Huishoudelijke Ondersteuning plus, te laten stijgen van € 30,53 naar € 30,91 per uur.
  4. In te stemmen met een verhoging van de tarieven bij persoonsgebonden budget (PGB) huishoudelijke ondersteuning met inzet van professionele ondersteuning naar de bovengenoemde tarieven HO in 2021. Omdat de tarieven in 2020 niet zijn geïndexeerd, betekent dit een verhoging van €  26,50   naar € 27,45 per uur ( 3,6 %) bij HO en een verhoging van € 29,93 naar € 30,91 (3,3%)  bij HO plus . 
  5. De extra kosten van de indexering vanaf 2021 (ingeschat op € 44.000 structureel) te verwerken in de ontwerp (meerjaren)begroting 2021-2024.

  Per 2020 is met 7 aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (ZiN) 2020 aangegaan door de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om 1 jaar te verlengen. Het college heeft besloten in te stemmen met een verlenging van deze overeenkomst in 2021 en de indexering van de tarieven.
  In het verlengde van het besluit tot verlenging van de overeenkomst ligt een besluit om de overeenkomst met Careyn Hospice, een niet-Wtzi-toegelaten Hospice en daarom op gebied van huishoudelijke ondersteuning afhankelijk van financiering voor cliënten vanuit de Wmo, eveneens voor een jaar te verlengen en het tarief 2021 ook hier aan te passen.Tenslotte is ook besloten om de tarieven in de persoonsgebonden budgetten voor de inzet van professionele huishoudelijke ondersteuning per 2021 in de pas te laten lopen met het tarieven die worden gehanteerd in het kader van huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura.

 4. Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant

  Het college besluit:
  In te stemmen met de verlenging van de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant met een jaar tot en met 31 december 2021.

  Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning is het recht op cliëntondersteuning voor het gehele sociale domein (dus ook voor de Jeugdwet en de Participatiewet) én andere levensgebieden zoals schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk en inkomen geregeld.
  Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, te weten het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is regionaal vormgeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft besloten de overeenkomst met MEE West-Brabant met een vaste looptijd tot en met 31 december 2020 met een jaar te verlengen in 2021.

 5. Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en 1e bestuursrapportage 2020

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De begroting 2020 te wijzigen (waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de opgenomen toelichtingen in de raadsinformatiebrief ‘’Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en beperkte 1e bestuursrapportage 2020’’) en de programmatotalen na wijziging als volgt vast te stellen:
    
   bedragen x € 1.000
   -/- = voordeel
   2020
   Actuele begroting
   op 01-06-2020
   2020
   Aanpassingen
   2020
   Begroting na wijziging
   Saldo programma 1 625 259 884
   Saldo programma 2 21.177 -676 20.501
   Saldo programma 3 6.066 -82 5.984
   Saldo programma 4 28.529 932 29.461
   Saldo programma 5  -54.773 -573 -55.346
   Mutaties reserves -1.474 0 -1.474
   Resultaat 150 -140 10
  2. In te stemmen met de in de raadsinformatiebrief toegelichte aanpassingen van de investeringskredieten en hiertoe de in bijlage 2 opgenomen investeringskredieten op te hogen.

  Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad na afloop van ieder kwartaal over (verwachte) aanpassingen van investeringskredieten.Hier is invulling aan gegeven in de vorm van de raadsinformatiebrief ‘’Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en beperkte 1e bestuursrapportage 2020’’, die onlangs aan de gemeenteraad is toegestuurd. In de raadsinformatiebrief zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.