Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en 1e bestuursrapportage 2020

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. De begroting 2020 te wijzigen (waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de opgenomen toelichtingen in de raadsinformatiebrief ‘’Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en beperkte 1e bestuursrapportage 2020’’) en de programmatotalen na wijziging als volgt vast te stellen:
   
  bedragen x € 1.000
  -/- = voordeel
  2020
  Actuele begroting
  op 01-06-2020
  2020
  Aanpassingen
  2020
  Begroting na wijziging
  Saldo programma 1 625 259 884
  Saldo programma 2 21.177 -676 20.501
  Saldo programma 3 6.066 -82 5.984
  Saldo programma 4 28.529 932 29.461
  Saldo programma 5  -54.773 -573 -55.346
  Mutaties reserves -1.474 0 -1.474
  Resultaat 150 -140 10
 2. In te stemmen met de in de raadsinformatiebrief toegelichte aanpassingen van de investeringskredieten en hiertoe de in bijlage 2 opgenomen investeringskredieten op te hogen.

Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad na afloop van ieder kwartaal over (verwachte) aanpassingen van investeringskredieten.Hier is invulling aan gegeven in de vorm van de raadsinformatiebrief ‘’Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 en beperkte 1e bestuursrapportage 2020’’, die onlangs aan de gemeenteraad is toegestuurd. In de raadsinformatiebrief zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.