Transitievisie Warmte

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte en dit bedrag te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.
  2. In te stemmen met de startnotitie Transitievisie Warmte en het daarin voorgestelde proces om te komen tot de visie.

In het Klimaatakkoord is onder andere de afspraak gemaakt dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. Dit betekent onder andere dat de gebouwde omgeving niet langer meer gebruik maakt van aardgas voor verwarmen en koken. Gemeenten zijn de regisseurs van deze warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TVW) en de bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen (WUP) op te stellen. Hiermee laten zij zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar het aardgasvrij en duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving. De TVW gaat over de grote lijnen in de gemeentelijke warmtetransitie. In de visie legt de gemeenteraad een globaal tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De transitievisie warmte wordt periodiek geactualiseerd, waardoor steeds nieuwe wijken zullen worden aangewezen. De eerste versie van de TVW moet eind 2021 klaar zijn. De TVW moet worden onderschreven door zoveel mogelijk belanghebbenden, zoals inwoners, gebouweigenaren en andere partijen in de omgeving waarvoor deze overstap aan de orde is.