Vervangen computerwerkplek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de mobiele werkplek en daarmee de vervanging van de pc’s en randapparatuur;
  2. De kosten van de vervanging van totaal € 545.000 te dekken uit de nog beschikbare kredieten voor kantoorautomatisering, momenteel groot circa € 943.000;
  3. De extra jaarlijkse kapitaallasten vanwege de kortere afschrijvingstermijn van de mobiele telefoons (2 jaar) voor 2020 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020 en voor 2021 en verder in een sluitende meerjarenbegroting. Voor 2020 gaat dit om € 22.500 en voor 2021 om € 38.125.
  4. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

De huidige computers zijn aan vervanging toe. Ze voldoen niet meer aan de eisen die hieraan gesteld worden, zowel technisch als op het gebied van informatieveiligheid. Een moderne, betrouwbare, flexibele, veilige en prettige werkplek is een randvoorwaarde voor het functioneren van iedere medewerker van de gemeente Moerdijk.
Flexibiliteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid vormen de kern van de mobiele werkplek. We sluiten hiermee aan bij het gedachtegoed van ‘Van goed naar beter’. Het past bij goed werkgeverschap en is toekomstgericht als het gaat om aansluiting bij het nog te ontwikkelen werkplekconcept.
Informatiebeveiliging en privacy is belangrijk. Veilig gebruik van mobiele voorzieningen en veilig omgaan met digitale gegevens is een verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de organisatie. We faciliteren medewerkers in het werken met mobiele apparaten en leggen de afspraken tussen de medewerker en de gemeente Moerdijk over het gebruik van de mobiele voorzieningen vast in een bruikleenovereenkomst.
Het alternatief is het vervangen van de huidige computers door vaste apparatuur i.p.v. mobiele voorzieningen waardoor flexibel werken niet mogelijk is. Ook zouden we verschillende typen apparatuur kunnen aanbieden o.b.v. werkzaamheden waarmee we geen invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap.
Het niet vervangen van de huidige pc’s geeft een groot potentieel beveiligingsrisico omdat de technische inrichting niet meer ondersteund wordt door Microsoft. Een ander risico is uitloop van de planning. Herplannen kan maar geeft een extra risico op vertraging en extra kosten. De uitrol is gepland in mei.