17 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 17 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 17 november 2020
Aanwezig:
E. Schoneveld  Wethouder / loco-burgemeester
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 november 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 november 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling besluitenlijst van de schriftelijke B&W-ronde van 11 november 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 4. Kind regelingen Moerdijk

  Het college besluit:

  De nieuwe uitvoeringsregelingen vast te stellen ten behoeve van de toeslag sociaal medische indicatie en de kinderopvang toeslag.

  Ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders die geen recht hebben op kinder-opvangtoeslag van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties zijn er de Kind regelingen Moerdijk. De regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken.

 5. Verlenging Regionaal Educatie Agenda 2017-2020 en samenwerkingsconvenant

  Het college besluit:

  De Regionale Educatieve Agenda één jaar te verlengen met addendum actualisatie thema’s en het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

  De burgemeester besluit:

  De wethouder te machtigen voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant. Op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente “in en buiten rechte”, hetgeen betekent dat hij alle overeenkomsten tekent.

  Voor het maken van afspraken tussen de gemeenten en het onderwijs werken we met een Regionaal Educatieve Agenda. In dit document worden doelstellingen geformuleerd ten behoeve van zorg en onderwijs voor de jeugdigen in onze regio. De thema’s binnen de agenda zijn nog actueel, om die reden is een verlenging van de looptijd gewenst.

 6. Kwartaalrapportage (Q3 2020) P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

  Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage.

  Inleiding
  Hierbij bieden wij u de kwartaalrapportage project 153b. Heropenen Roode Vaart en herinrich-ting Markt Zevenbergen aan. De Kwartaalrapportage wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrappor-tage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.

  Inhoud
  De afgelopen periode hebben we de verbinding tussen de haven en de Mark (overkluizing-zuid) afgerond, de afwerking van de kades en aanpalend straatwerk vervolgd en hebben we de eerste bruggen aangelegd. De werkzaamheden lopen volgens planning.
  De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt.
  Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. De komende periode blijft het beheersen van risico’s dan ook centraal staan.

 7. Project 192 – Truckparking Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de eindrapportage Truckparking Moerdijk: Verkenning naar geschikte locatie(s)
  2. De behoefte aan extra Truckparking plaatsen gefaseerd te realiseren/faciliteren:
   1. Kansrijke locaties voor de nationale/regionale behoefte (circa 200-300 extra plaatsen) in het kader van dit project verder in beeld brengen.
   2. De lokale behoefte (in eerste instantie ingeschat op 100-200 extra plaatsen) samen met het Havenbedrijf verder in beeld brengen met concrete oplossingen/locaties.
  3. De extra kosten van € 3.000,- (kosten minus subsidie) ten laste te brengen van de post externe adviseurs nieuwe plannen en te zijner tijd in te brengen in de nog op te stellen projectexploitatie.

  Het doel van het project Truckparking is het realiseren van beveiligde truckparking(s), inclusief voorzieningen, nabij de A16/oksel A17 als oplossing voor de problematiek van het vrachtwagenparkeren in en rondom de gemeente Moerdijk. Dit om te komen tot het:

  • Verbeteren van de veiligheid en overnachtingcapaciteit (inclusief voorzieningen) voor chauffeurs en vracht.
  • Verbeteren van de leefomgeving door overlast van geparkeerde vrachtauto’s op ongewenste plaatsen te verminderen.
 8. Verzoek van Albert Heijn Zevenbergen om ontheffing van de winkeltijdenverordening voor wat betreft de sluitingstijd op zondagen in december 2020 en op

  Het college besluit:

  1. Ontheffing te verlenen op grond van de winkeltijdenverordening gemeente Moerdijk artikel 3 ‘Individuele ontheffingen’ voor de sluitingstijd op de zondagen 6, 13, 20 en 27 december 2020 en op 1 januari 2021;
  2. Met ontheffing de sluitingstijd te verruimen van 18:00 uur naar 22:00 uur op voornoemde zondagen en feestdag 1 januari 2021;
  3. Indien op aanvraag door andere supermarkten of overige detaillisten binnen de gemeente Moerdijk om een vergelijkbare ontheffing wordt verzocht in deze periode, in lijn van dit collegebesluit eenzelfde ontheffing te verlenen.

  Albert Heijn Zevenbergen heeft gevraagd om ruimere openingstijden op de zondagen in december 2020 en op feestdag 1 januari 2021 om klanten meer mogelijkheden te geven om op een veilige manier boodschappen te kunnen doen in de drukke decembermaand met sinter-klaas, kerstdagen en de jaarwisseling. Het verruimen van de sluitingstijd van 18:00 uur naar 22:00 uur sluit aan bij de sluitingstijd die in de Winkeltijdenwet is opgenomen voor de overige 6 dagen van de week.