18 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 augustus 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 18 augustus 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 augustus 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 augustus 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststellen 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB).

  Het college besluit:

  1. de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB te ondertekenen. Met deze wijziging kan de gemeenschappelijke regeling lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Op basis van de Wnra komt personeel van de gemeenschappelijke regelingen ook te vallen onder het gewone arbeidsrecht. Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG, zijn zij ook geen lid van de werkgeversvereniging van de VNG. Hierdoor kunnen zij geen aansluiting maken op de CAO die de werkgeversvereniging met de vakbonden sluit. OM dit probleem op te lossen heeft de VNG besloten om voor de gemeenschappelijke regelingen een eigen werkgeversvereniging op te richten. Gemeenschappelijke regelingen kunnen zich bij deze werkgeversvereniging aansluiten, mits de eigen regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden. Verder geldt dat het bestuur van de regeling pas tot lidmaatschap mag overgaan nadat de deelnemers aan de regeling in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen over de voorgenomen aansluiting kenbaar te maken.
  De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 12 december 2019 toestemming verleend om de gemeenschappelijke Regeling RWB op dit punt aan te passen. Met dit besluit wordt de aanpassing geformaliseerd. 

 4. Voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek” (NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  In juli 2017 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de transformatie van een agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar kleinschalige bedrijvigheid en woningenbouw. Dit principeverzoek is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 18 augustus 2020 het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ vastgesteld en zal deze per 27 augustus 2020 gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Het voorontwerp “Groeneweg 3, Noordhoek” is een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek en biedt het planologisch kader voor twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen.

  Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Op 15 september 2020 vindt een openbare informatieavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar eenieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor de openbare informatieavond om op deze manier te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.