Vaststellen 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB).

Het college besluit:

  1. de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB te ondertekenen. Met deze wijziging kan de gemeenschappelijke regeling lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Op basis van de Wnra komt personeel van de gemeenschappelijke regelingen ook te vallen onder het gewone arbeidsrecht. Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG, zijn zij ook geen lid van de werkgeversvereniging van de VNG. Hierdoor kunnen zij geen aansluiting maken op de CAO die de werkgeversvereniging met de vakbonden sluit. OM dit probleem op te lossen heeft de VNG besloten om voor de gemeenschappelijke regelingen een eigen werkgeversvereniging op te richten. Gemeenschappelijke regelingen kunnen zich bij deze werkgeversvereniging aansluiten, mits de eigen regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden. Verder geldt dat het bestuur van de regeling pas tot lidmaatschap mag overgaan nadat de deelnemers aan de regeling in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen over de voorgenomen aansluiting kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 12 december 2019 toestemming verleend om de gemeenschappelijke Regeling RWB op dit punt aan te passen. Met dit besluit wordt de aanpassing geformaliseerd.