Voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek” (NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

In juli 2017 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de transformatie van een agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar kleinschalige bedrijvigheid en woningenbouw. Dit principeverzoek is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 18 augustus 2020 het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ vastgesteld en zal deze per 27 augustus 2020 gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Het voorontwerp “Groeneweg 3, Noordhoek” is een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek en biedt het planologisch kader voor twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen.

Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Op 15 september 2020 vindt een openbare informatieavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar eenieder de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor de openbare informatieavond om op deze manier te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.