18 februari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 februari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 18 februari 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 februari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 februari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Toekomst regionaal Waspunt voor huishoudelijke ondersteuning Wmo

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de notitie ‘toekomst regionaal waspunt Wmo huishoudelijke ondersteuning De5’, waarmee wordt doorgegaan met het regionaal waspunt in eigen beheer en (personele) verbeteringen plaatsvinden;
  2. Dit beheer neer te leggen bij gemeente Rucphen door middel van een dienstverlenings-overeenkomst;
  3. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2020-2023 van het waspunt;
  4. De kosten voor het Waspunt in 2020 € 41.860 excl. btw ten laste te brengen van het product 6662000 Wmo huishoudelijke hulp.

  Sinds een aantal jaren is er een regionaal waspunt voor cliënten met huishoudelijke ondersteuning die zelf niet kunnen wassen en strijken. Uitgezonderd zijn cliënten die vanwege medische of zwaarwegende argumenten geen gebruik kunnen maken van het Waspunt. Twintig cliënten uit de gemeente Moerdijk maken gebruik van het Waspunt. Dit is voor cliënten gratis.
  Het waspunt is gevestigd op de gemeentewerf van de gemeente Rucphen. De laatste 1,5 jaar wordt het regionaal waspunt vooral bemenst met betaalde medewerkers van de WVS-groep in plaats van medewerkers (kosteloos) van het Werkplein. De instroom van WVS-medewerkers neemt af. Tevens is gebleken dat er een coördinator nodig is om het waspunt op de werkplek aan te sturen. Daardoor zijn de kosten van het aspunt flink gestegen. Dit is aanleiding voor de voorliggende toekomstnotitie, waarin alternatieven voor het waspunt in beeld zijn gebracht. In financiële zin is het huidige waspunt nog steeds de beste optie. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot het plaatsen van doelgroepen. Om de continuïteit te waarborgen zijn wel verbeteringen nodig, Het betreft in dienst nemen van de coördinator en 2 voorvrouwen/mannen.

 4. Duurzame inzetbaarheid voor iedereen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor Duurzame inzetbaarheid voor iedereen.
  2. In te stemmen met de Regeling duurzaam doorwerken gemeente Moerdijk met als aanvangsdatum 1 maart 2020.
  3. De extra 0,5 fte adviseur duurzame inzetbaarheid voor 2020 tijdelijk in te vullen ten laste van het budget van € 100.000,- (duurzame inzetbaarheid) en voor 2021 e.v. meenemen in het traject kadernota 2021.
  4. De verhoging van het opleidingsbudget met € 170.000,- meenemen in het traject kadernota 2021.

  In maart 2019 is de toezegging gedaan aan de organisatie en met de medezeggenschap afgesproken om nieuw beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijdscategorieën vast te stellen. Vanaf augustus 2019 is overleg gepleegd met de medezeggenschap, het college, de portefeuillehouder P&O, de gemeentesecretaris, de S-tafel en P&O om tot een goed voorstel te komen. De uitgangspunten voor duurzame inzetbaarheid voor iedereen en de Regeling duurzaam doorwerken gemeente Moerdijk zijn hieruit voortgekomen.

 5. Extra budget uitvoeringsprogramma VTH 2020

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om het personeelsbudget 2020 incidenteel met € 228.000,- te verhogen voor de volledige uitvoering van het uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2020

  Op 28 januari heeft het college het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2020 vastgesteld. Hiervoor is extra budget nodig. Het verwacht aantal aanvragen is opnieuw hoger dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. De capaciteit wordt bewust flexibel gehouden, zodat de nieuwe medewerkers kunnen worden gezocht die het best passen bij het werken onder de nieuwe Omgevingswet. Inhuur in deze periode is echter substantieel duurder.
  Als onderdeel van de maatregelen ten behoeve van het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat is eerder besloten tot het uitvoeren van een project waarbij autoverhuurbedrijven verplicht worden een exploitatievergunning aan te vragen.

 6. Correctie gymvergoeding primair onderwijs 2020 Borgesiusstichting.

  Het college besluit:
  In te stemmen met de gecorrigeerde vergoeding van € 8320,-- voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2020 primair onderwijs aan Borgesiusstichting.

  In het door het college genomen besluit op 11 februari jl. over de gymvergoedingen primair onderwijs 2020, is abusievelijk uitgegaan van het bedrag € 8.764,- als gymvergoeding 2020 voor Borgesiusstichting voor de basisscholen St. Jozef en Aventurijn. In de berekening van de totale vergoeding op grond van de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’, is de vergoeding voor Borgesiusstichting echter berekend op € 8.320,--. Het niet correcte bedrag € 8.764,- is ook vermeld in de op 12 februari jl. verzonden brief naar Borgesiusstichting, terwijl uit de meegestuurde bijlagen met de berekeningen blijkt dat het € 8.320,-- moet zijn.

 7. Pilot waakvlambegeleiding Plus (Wmo)

   Het college besluit:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van de pilot waakvlambegeleiding Plus in de periode 24
   februari 2020 tot en met 1 november 2020.
  2. De deelname aan de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen. 

  In de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is sinds 2017 een categorie waakvlam opgenomen. Waakvlam begeleiding is gericht op het in beeld houden en monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. In 2019 is de waakvlam-begeleiding in de De6 geëvalueerd met zorgaanbieders en onze collega’s van beleid en uitvoering. Conclusie was dat de waakvlam toegevoegde waarde heeft en nog beter kan worden ingezet als er in beleid en uitvoering een aantal aanbevelingen worden doorgevoerd. Eén van deze aanbevelingen betreft het intensiveren van de inzet van de waakvlambegeleiding waardoor we verwachten dat meer cliënten de stap kunnen maken van reguliere begeleiding naar waakvlam-begeleiding. Deze intensivering brengt  een hoger tarief met zich mee. De effecten hiervan willen we onderzoeken in een pilot met een hoger tarief voor de waakvlambegeleiding (de zogenaamde waakvlambegeleiding Plus).  Samen met zorgaanbieders is hiervoor een pilotplan ontwikkeld. De colleges van de zes samenwerkende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeren van de pilot waakvlambegeleiding Plus.

 8. Evaluatie en vervolg overeenkomst Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie over de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk.
  2. De overeenkomst met de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk niet te verlengen.
  3. De doelstellingen Toeristisch Fonds wel te continueren maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de gemeentelijke organisatie te beleggen.
  4. In overleg te treden met het bestuur van de Stichting Toeristisch Fonds over de rol en zeggenschap in de komende drie jaar en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling.
  5. Het budget uit 2019 van € 50.000 alsnog aan de Stichting Toeristisch Fonds beschikbaar te stellen zodat lopende verplichtingen uit 2019 kunnen worden nagekomen. Eventueel restbudget van de Stichting valt onder de hierboven genoemde afspraken.
  6. De komende drie jaar de benodigde structurele gemeentelijke capaciteitsinzet te dekken door middel van overheveling van (een gedeelte) van het budget Toeristisch Fonds naar het P-Budget REO. Dit gaat om € 36.000 in 2020, € 50.000 in 2021 en € 45.000 in 2022. Uiterlijk 1e kwartaal 2022 zal geëvalueerd worden of de huidige dekking gecontinueerd zal worden. De financiële consequentie zal worden verwerkt in de eerstvolgende Berap.
  7. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Afgelopen najaar is samen met Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk een evaluatie over deze stichting opgesteld. Hierbij is geconcludeerd dat de vooraf bepaalde doelstellingen niet voldoende behaald zijn. De verwachting is ook niet dat dit bij verlenging van de overeenkomst op korte termijn wel gaat gebeuren. Het college staat nog steeds achter de doelstelling van het fonds, het toeristisch product Moerdijk versterken. Deze doelstelling is ook als zodanig opgenomen in de beleidsbegroting. Om dit doel te bereiken zal de gemeente hier zelf sterker op inzetten. Hiertoe wordt voor de jaren ’20, ’21 en ‘22 het budget uit het Toeristisch Fonds (gedeeltelijk) ingezet ten behoeve van extra capaciteit. In overleg met het bestuur van de stichting wordt nader bepaald welke rol zij in de komende periode kunnen vervullen ter ondersteuning van de doelstellingen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de inzet van het restbudget van het fonds en de inzet van middelen voor nieuwe initiatieven / uitvoerings-projecten.