Correctie gymvergoeding primair onderwijs 2020 Borgesiusstichting.

Het college besluit:
In te stemmen met de gecorrigeerde vergoeding van € 8320,-- voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2020 primair onderwijs aan Borgesiusstichting.

In het door het college genomen besluit op 11 februari jl. over de gymvergoedingen primair onderwijs 2020, is abusievelijk uitgegaan van het bedrag € 8.764,- als gymvergoeding 2020 voor Borgesiusstichting voor de basisscholen St. Jozef en Aventurijn. In de berekening van de totale vergoeding op grond van de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’, is de vergoeding voor Borgesiusstichting echter berekend op € 8.320,--. Het niet correcte bedrag € 8.764,- is ook vermeld in de op 12 februari jl. verzonden brief naar Borgesiusstichting, terwijl uit de meegestuurde bijlagen met de berekeningen blijkt dat het € 8.320,-- moet zijn.