Duurzame inzetbaarheid voor iedereen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor Duurzame inzetbaarheid voor iedereen.
  2. In te stemmen met de Regeling duurzaam doorwerken gemeente Moerdijk met als aanvangsdatum 1 maart 2020.
  3. De extra 0,5 fte adviseur duurzame inzetbaarheid voor 2020 tijdelijk in te vullen ten laste van het budget van € 100.000,- (duurzame inzetbaarheid) en voor 2021 e.v. meenemen in het traject kadernota 2021.
  4. De verhoging van het opleidingsbudget met € 170.000,- meenemen in het traject kadernota 2021.

In maart 2019 is de toezegging gedaan aan de organisatie en met de medezeggenschap afgesproken om nieuw beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijdscategorieën vast te stellen. Vanaf augustus 2019 is overleg gepleegd met de medezeggenschap, het college, de portefeuillehouder P&O, de gemeentesecretaris, de S-tafel en P&O om tot een goed voorstel te komen. De uitgangspunten voor duurzame inzetbaarheid voor iedereen en de Regeling duurzaam doorwerken gemeente Moerdijk zijn hieruit voortgekomen.