Evaluatie en vervolg overeenkomst Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie over de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk.
  2. De overeenkomst met de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk niet te verlengen.
  3. De doelstellingen Toeristisch Fonds wel te continueren maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de gemeentelijke organisatie te beleggen.
  4. In overleg te treden met het bestuur van de Stichting Toeristisch Fonds over de rol en zeggenschap in de komende drie jaar en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling.
  5. Het budget uit 2019 van € 50.000 alsnog aan de Stichting Toeristisch Fonds beschikbaar te stellen zodat lopende verplichtingen uit 2019 kunnen worden nagekomen. Eventueel restbudget van de Stichting valt onder de hierboven genoemde afspraken.
  6. De komende drie jaar de benodigde structurele gemeentelijke capaciteitsinzet te dekken door middel van overheveling van (een gedeelte) van het budget Toeristisch Fonds naar het P-Budget REO. Dit gaat om € 36.000 in 2020, € 50.000 in 2021 en € 45.000 in 2022. Uiterlijk 1e kwartaal 2022 zal geëvalueerd worden of de huidige dekking gecontinueerd zal worden. De financiële consequentie zal worden verwerkt in de eerstvolgende Berap.
  7. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Afgelopen najaar is samen met Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk een evaluatie over deze stichting opgesteld. Hierbij is geconcludeerd dat de vooraf bepaalde doelstellingen niet voldoende behaald zijn. De verwachting is ook niet dat dit bij verlenging van de overeenkomst op korte termijn wel gaat gebeuren. Het college staat nog steeds achter de doelstelling van het fonds, het toeristisch product Moerdijk versterken. Deze doelstelling is ook als zodanig opgenomen in de beleidsbegroting. Om dit doel te bereiken zal de gemeente hier zelf sterker op inzetten. Hiertoe wordt voor de jaren ’20, ’21 en ‘22 het budget uit het Toeristisch Fonds (gedeeltelijk) ingezet ten behoeve van extra capaciteit. In overleg met het bestuur van de stichting wordt nader bepaald welke rol zij in de komende periode kunnen vervullen ter ondersteuning van de doelstellingen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de inzet van het restbudget van het fonds en de inzet van middelen voor nieuwe initiatieven / uitvoerings-projecten.