Pilot waakvlambegeleiding Plus (Wmo)

 Het college besluit:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van de pilot waakvlambegeleiding Plus in de periode 24
    februari 2020 tot en met 1 november 2020.
  2. De deelname aan de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen. 

In de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is sinds 2017 een categorie waakvlam opgenomen. Waakvlam begeleiding is gericht op het in beeld houden en monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. In 2019 is de waakvlam-begeleiding in de De6 geëvalueerd met zorgaanbieders en onze collega’s van beleid en uitvoering. Conclusie was dat de waakvlam toegevoegde waarde heeft en nog beter kan worden ingezet als er in beleid en uitvoering een aantal aanbevelingen worden doorgevoerd. Eén van deze aanbevelingen betreft het intensiveren van de inzet van de waakvlambegeleiding waardoor we verwachten dat meer cliënten de stap kunnen maken van reguliere begeleiding naar waakvlam-begeleiding. Deze intensivering brengt  een hoger tarief met zich mee. De effecten hiervan willen we onderzoeken in een pilot met een hoger tarief voor de waakvlambegeleiding (de zogenaamde waakvlambegeleiding Plus).  Samen met zorgaanbieders is hiervoor een pilotplan ontwikkeld. De colleges van de zes samenwerkende gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeren van de pilot waakvlambegeleiding Plus.