Toekomst regionaal Waspunt voor huishoudelijke ondersteuning Wmo

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de notitie ‘toekomst regionaal waspunt Wmo huishoudelijke ondersteuning De5’, waarmee wordt doorgegaan met het regionaal waspunt in eigen beheer en (personele) verbeteringen plaatsvinden;
  2. Dit beheer neer te leggen bij gemeente Rucphen door middel van een dienstverlenings-overeenkomst;
  3. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2020-2023 van het waspunt;
  4. De kosten voor het Waspunt in 2020 € 41.860 excl. btw ten laste te brengen van het product 6662000 Wmo huishoudelijke hulp.

Sinds een aantal jaren is er een regionaal waspunt voor cliënten met huishoudelijke ondersteuning die zelf niet kunnen wassen en strijken. Uitgezonderd zijn cliënten die vanwege medische of zwaarwegende argumenten geen gebruik kunnen maken van het Waspunt. Twintig cliënten uit de gemeente Moerdijk maken gebruik van het Waspunt. Dit is voor cliënten gratis.
Het waspunt is gevestigd op de gemeentewerf van de gemeente Rucphen. De laatste 1,5 jaar wordt het regionaal waspunt vooral bemenst met betaalde medewerkers van de WVS-groep in plaats van medewerkers (kosteloos) van het Werkplein. De instroom van WVS-medewerkers neemt af. Tevens is gebleken dat er een coördinator nodig is om het waspunt op de werkplek aan te sturen. Daardoor zijn de kosten van het aspunt flink gestegen. Dit is aanleiding voor de voorliggende toekomstnotitie, waarin alternatieven voor het waspunt in beeld zijn gebracht. In financiële zin is het huidige waspunt nog steeds de beste optie. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot het plaatsen van doelgroepen. Om de continuïteit te waarborgen zijn wel verbeteringen nodig, Het betreft in dienst nemen van de coördinator en 2 voorvrouwen/mannen.