Begroting 2021 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de concept-begroting 2021.
  2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 het volgende naar voren te brengen:
    1. Dringend te verzoeken om, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, naast de enige rapportage in een kalenderjaar ook op verwachtte afwijkingen te rapporteren (‘soft closures na 4,8 en 10 maanden).
  3. Op te dragen dit punt nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2021 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  4. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €3.002.013.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2021 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2021 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 3.002.013, waarin ook de exploitatielasten (€93.117) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen.
De beleidsbegroting 2021 heeft een verglijkbare opzet als het Beleidsplan 2019-2023 “Samenwerken aan Veiligheid en Veerkracht” dat vorig jaar is vastgesteld.