Concept meerjarenbegroting ICT WBW 2021-2024

Het college besluit:
Aan de raadsleden die zijn aangewezen als “bestuurlijk eigenaar” van de Gemeenschappelijke Regeling SAMENWERKING ICT West-Brabant-West te adviseren:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting ICT WBW 2021-2024.
  2. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de ICT-WBW op te nemen van € 1.143.816.

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2021-2024 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. De conceptmeerjarenbegroting sluit aan op de richtlijnen die in de kadernota ICT WBW 2021 zijn opgenomen en de producten en diensten die de gemeente de komende jaren af wil nemen. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de adviezen zoals opgenomen in het rapport Twynstra&Gudde dat in 2019 is vastgesteld door het bestuur van ICT WBW. De ingezette koers om te komen tot een optimalisatie van de samenwerking met ICT WBW en de deelnemers kan hierdoor een vervolg. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting 2019-2022.