Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant en de meerjarenraming 2022-2024

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019
 2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.
 3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting Werkplein Hart van West-Brabant 2021 naar voren te brengen:
  1. We verwachten van het Werkplein dat invulling wordt gegeven aan de begrotingsrichtlijnen van de gemeenteraden.
  2. Van het Werkplein wordt gevraagd eind 2020/begin 2021 een herziene begroting 2021 en meerjarenraming op te stellen waarin de financiële consequenties en risico’s van de coronacrisis zijn verwerkt.
  3. Daarbij verwachten we van het Werkplein dat zij met de deelnemende gemeenten in gesprek gaan om de ambities en doelstellingen t.a.v. de ontwikkeling van de uitkeringsbestanden waar nodig te herzien. Eventuele aangepaste ambities en doelstellingen leggen gemeenten en Werkplein vast in het werkprogramma voor 2021, waarvan de financiële consequenties vertaald dienen te worden in de herziene begroting 2021.
  4. Ten aanzien van de gevolgen van de coronacrisis voor de uitkeringsbestanden en eventueel aangepaste ambities verzoeken we het Werkplein in de aangepaste begroting een concrete uitwerking van de inzet van het re-integratie instrumentarium en personele formatie.
  5. De gemeenten het Werkplein zijn in gesprek om te komen tot een integrale samenwerking binnen het sociaal domein en de inzet op de horizontale ontwikkeling van de verschillende doelgroepen, met speciale aandacht voor doelgroep C-klanten. Voor zover gemeenten en Werkplein tot concrete ambities en doelstellingen op dit vlak zijn gekomen, vragen we het Werkplein de financiële consequenties hiervan, alsmede van het organisatieontwikkelingstraject dat hieruit volgt, in de herziene begroting te verwerken.
  6. Voor zover de resultaten bekend zijn van het formatieonderzoek dat voor het Werkplein is gestart vragen we het Werkplein in de nieuw op te stellen begroting 2021 deze resultaten te benutten voor de onderbouwing van de geraamde personele inzet.
  7. In verband met de grote druk op de budgetten in het sociaal domein vragen we het Werkplein om kritisch te blijven op de kosten. We vragen het Werkplein om inzichtelijk te maken op welke (bedrijfsvoerings)onderdelen de geraamde lastentoename in het meerjarenperspectief kan worden beperkt. Daarbij vragen we om de consequenties van het doorvoeren van bezuinigingen inzichtelijk te maken.
  8. Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. Vanaf  2019 heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. Van het Werkplein wordt verwacht dat in de keten wordt samengewerkt met WVS en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming wordt gezocht bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen verwachten we dat het Werkplein samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de deelnemende gemeenten komt tot een gezamenlijk ketenjaarplan. Dit betekent dat het Ketenjaarplan 2021 gereed moet zijn bij de totstandkoming van de herziene begroting. IX. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
 4. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen van € 10.489.723,00
 5. In de concept-meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Moerdijk de ramingen uit de ontwerp-meerjarenbegroting Werkplein Hart van West-Brabant 2022-2024 over te nemen.

De begroting voor het jaar 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant is opgesteld en de gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op deze begroting naar voren te brengen. Daarnaast zijn de jaarstukken over het 2019 door het Werkplein Hart van West-Brabant opgeleverd. Deze jaarstukken worden aangeboden aan het college en de gemeenteraad.