Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting WVS-Groep 2021 en de meerjarenraming 2022-2024

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de WVS-Groep;
 2. De raad hierover te informeren middels de bijgevoegde RIB;
 3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting WVS 2021 naar voren te brengen:
  1. Van WVS wordt gevraagd eind 2020/begin 2021 een herziene begroting 2021 en meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de Coronacrisis voor de WVS zijn verwerkt en inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens dient in deze herziene begroting in elk geval de actuele situatie verwerkt te worden van de:
   1. Rijksbijdrage;
   2. Lage inkomensvoordeel (LIV);
   3. Ontwikkelingen op het gebied van de compensatie transitievergoedingen;
   4. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2020 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal;
   5.  (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering;
   6. De consequenties van de besluitvorming rond de PMC Groen te verwerken, voor zover deze besluitvorming dan al heeft plaatsgevonden.
  2. Het project herstructurering WVS en ketensamenwerking is eind 2018 afgerond. Vanaf 2019 heeft de ingeslagen ketensamenwerking plaats gekregen in de reguliere structuren van de samenwerkende organisaties. Van WVS wordt verwacht dat in de keten wordt samengewerkt met Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, waarbij onderling afstemming wordt gezocht bij het behalen van de overkoepelende ketendoelstellingen. Voor deze doelstellingen verwachten we dat WVS samen met de genoemde ketenpartners in overleg met de deelnemende gemeenten komt tot een gezamenlijke ketenopdracht in de vorm van een ketenjaarplan. Bij het opstellen van de herziene begroting vragen wij WVS uit te gaan van de inzet die van WVS wordt gevraagd in het nog op te stellen ketenjaarplan 2021. Dit betekent dat het Ketenjaarplan 2021 gereed moet zijn bij de totstandkoming van de herziene begroting.
  3. Wij vragen van WVS om in de herziene begroting ook de beheersmaatregelen van de risico’s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
  4. In verband met de grote druk op de budgetten in het sociaal domein vragen we WVS om kritisch te blijven op de kosten. We vragen om inzichtelijk te maken op welke (bedrijfsvoerings)onderdelen binnen WVS de geraamde lasten(toename) in het meerjarenperspectief kan worden beperkt. Daarbij vragen we om de consequenties van het doorvoeren van bezuinigingen inzichtelijk te maken.
  5. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
 4. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 4.340 per geplaatste Wsw-werknemer in 2021;5 In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van € 494.721 en de doorbetaling van de rijksbijdrage zoals opgenomen in de meicirculaire 2020;
  6 In de concept-meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Moerdijk de ramingen uit de ontwerp-meerjarenbegroting WVS-Groep 2022-2024 over te nemen.

WVS-groep (hierna WVS) is het leerwerkbedrijf van West-Brabant en werkt samen met ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant. Binnen de ketensamenwerking is het maatschappelijke doel om zoveel als mogelijk mensen deel te laten nemen, liefst in loon-vormende arbeid. Voor u ligt de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 van WVS. Deze begroting is gebaseerd op de gegevens die we weten, maar de effecten van de mei- en septembercirculaire zullen er voor zorgen dat in het najaar weer een aangepaste begroting zal worden gemaakt. De akties voortkomend het gezamenlijke jaarplan met de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West Brabant zijn, voor zo ver als mogelijk, meegenomen in deze begroting. Tevens is de begroting met beide afgestemd. De begroting moet dan ook in samenhang worden bekeken met de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. Het college wordt voorgesteld om de bijgevoegde zienswijze door de gemeenteraad te laten in te dienen op de begroting van de WVS.