Ontwerp begroting 2021 West-Brabants Archief met meerjarenraming 2022-2024

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021-2024 van het West-Brabants Archief;
  2. In de begroting van 2021 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 258.170.

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de ontwerp begroting 2021-2024 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze ontwerp begroting. Het WBA beheert de overgebrachte archiefbescheiden, houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden en is bezig met de verdere ontwikkeling van een e-depot, zodat de archieven die door de gemeenten digitaal gevormd worden (in de toekomst) kunnen worden opgenomen, bewaard en beheerd.