Ontwerp beleidsbegroting 2021 GGD West-Brabant

Het college besluit:
De Raad voor te stellen:

 • In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke regionale zienswijze op de ontwerp beleidsbegroting 2021 van de GGD West-Brabant.

Zienswijze op de ontwerp beleidsbegroting 2021 van de GGD West-Brabant:

 1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording die aangeeft  aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom niet.
 2. De raad mist het bij financiële richtlijn 2 voorgeschreven overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) van de deelnemers. De raad vraagt de GGD West-Brabant om dit overzicht op basis van de beleidsbegroting 2021 alsnog uiterlijk in het 3e kwartaal 2020 aan te leveren en vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.
 3. De raad mist zowel een overzicht van de incidentele lasten en baten als een overzicht van de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar. Dit was specifiek aangegeven bij financiële richtlijn 4. De Raad verzoekt de GGD West-Brabant om deze overzichten vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.
 4. De raad mist het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte”. Opname van dit getal was als aanvullende financiële richtlijn 2021 meegegeven. De raad vraagt de GGD West-Brabant om dit voor 2021 uiterlijk in het 3e kwartaal 2020 aan te leveren en vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.
 5. De raad mist een kostenoverzicht van de wettelijke taken ten opzichte van een kostenoverzicht van de aanvullende ambities bovenop de wettelijke taken van de West-Brabant en verzoekt de GGD West-Brabant met ingang van 2022 deze uitsplitsing op te nemen in de begroting.
 6. De raad verzoekt de GGD West-Brabant ten behoeve van de duidelijkheid van het overzicht met risico’s vanaf 2022 alleen risico’s op te nemen in de risicotabel; geen risico’s meer die niet meer van toepassing zijn of waar reeds maatregelen voor getroffen zijn.
 7. De raad vraagt de GGD West-Brabant om in 2021 minstens een inhoudelijk en financieel grondig onderbouwd uitvoeringsplan M@zl PO aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, al dan niet leidend tot een structurele begrotingswijziging 2021.
 8. De raad vindt het onvoldoende duidelijk hoe de GGD West-Brabant de kosten voor modernisering dienstverlening wil dekken voor de periode 2021-2024. De raad verzoekt de GGD West-Brabant daarom om uiterlijk in het 3e kwartaal van 2020 een meerjarig dekkingsplan te overleggen aan het Algemeen Bestuur.
 9. De raad verzoekt het Algemeen bestuur van de GGD in te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2020 inzake CAO effecten.
 • De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2021 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2021 ter hoogte van  € 837.457 en deze op te nemen in de concept-meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente.

Voor de uitvoering van de taken uit de Wet publieke gezondheid is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Ieder jaar wordt een ontwerpbegroting door het Dagelijks bestuur (DB) opgemaakt. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 19 juni 2020 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 te geven.
In navolging van de vorige jaren is voor begrotingsjaar 2021 wederom een kadernota opgesteld en aangeboden aan de gemeenten. Voor raadsleden zijn op 10 en 11 februari jl. informatiebijeenkomsten georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 30 maart jl. ingestemd met de kadernota 2021.
De voorliggende ontwerp beleidsbegroting 2021 past binnen deze kaders en binnen het GGD-meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst. De bijdrage voor 2021 voor de gemeente Moerdijk bedraagt € 837.457 (2020: € 796.745). De verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2020 komt met name door de financiële gevolgen van de aangepaste indexatiemethode conform de financiële richtlijnen van de gemeenschappelijke regelingen en de CAO-wijziging en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage om nieuwe, structurele exogene kostenstijgingen in 2021 op te vangen.
Er is een gezamenlijke regionale zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant naar voren wordt gebracht. De Raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de Raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant zal op 8 juli 2020 besluiten over de ontwerpbegroting 2021.