Ontwerpbegroting RWB 2021

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
  2. De raad hierover te informeren middels de bijgevoegde RIB.
  3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting RWB 2021 naar voren te brengen.
  4. De RWB te verzoeken om de gevolgen van de Coronacrisis in beeld te brengen in de tussentijdse bestuursrapportages.
  5. De relevante bedragen uit de begroting RWB 2021-2024 over te nemen in de concept begroting van de gemeente Moerdijk 2021-2024. Voor 2021 komt dit neer op een bijdrage aan de primaire taken van € 274.068 (apparaatskosten en Rewin), een bijdrage in het O&O-fonds van € 24.025.

De RWB heeft haar Jaarverslag 2019, jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 middels een brief  aan de colleges aangeboden. Gemeenteraden worden uitgenodigd om zienswijze in te dienen op de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat RWB 2019 en de Ontwerpbegroting RWB 2021.
De RWB richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit: kleinschalig Collectief vervoer (KCV), regioarcheologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC). De kosten van deze taken zijn afhankelijk van het gebruik. Ten slotte verloopt de bekostiging van regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Rewin via de begroting van de RWB.
Het jaar 2019 kenmerkte zich door het opstarten van de inhoudelijke opgaven zoals geformuleerd in het Actieprogramma 2019 – 2023 en het verdiepen van de samenwerking in triple helix verband. De Jaarrekening 2019 resulteert in een beperkt positief rekenresultaat. De stukken bevatten een voorstel  voor de bestemming van dit rekenresultaat. In de ontwerpbegroting RWB 2021 is de financiële doorvertaling gemaakt van de ambities uit de Actieagenda. De begroting is in lijn met de Kadernota. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.