2 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 2 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 02 juni 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 mei 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 mei 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Herziening welstandscriteria project 126 Bosselaar Zuid

  Het college besluit:
  De nieuwe welstandsgebiedscriteria voor het project 126 ‘Bosselaar Zuid’ vast te stellen.

  Het project 126 ‘Bosselaar Zuid’ heeft als doel om een woonwijk te realiseren. Hiervoor zijn in 2012 welstandgebiedscriteria vastgesteld. Inmiddels zijn fase 1 en 2 van dit project al gerealiseerd of in realisatie. Voor Fase 3 blijken de criteria uit 2012 niet meer te voldoen, tijden veranderen en een actualisatie is op zijn plaats. De herziene criteria zijn voor fase 1 en 2 versimpeld omdat deze woningen al bewoond worden of in aanbouw zijn. Voor fase 3 zijn de criteria gericht op het mogelijk maken van architectuur die wel een relatie heeft met die van de eerdere fasen maar op enkele punten afwijkt. Zo krijgen de woningen in deze fase, die ruimtelijk ook door water en wegen gescheiden wordt van fase 1 en 2, een eigen sfeer.

 4. Uitvoering project Samen is Wijs 2020 naar Surplus

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het onderbrengen van de uitvoering van het project Samen is Wijs 2020 bij Surplus conform de Offerte Project Samen is Wijs 2020, waarbij het project onder de nieuwe naam Samen in OnS Moerdijk wordt voortgezet;
  2. Voor de uitvoering van het project Samen in OnS Moerdijk 2020 door Surplus een subsidie van maximaal  € 5.206 beschikbaar te stellen en te dekken uit het product 6714100 Gemeentelijke Gezondheidszorg.

  De afgelopen jaren is met groot succes het project ‘Samen is Wijs’ uitgevoerd. Hierbij gaan vrijwilligers op huisbezoek bij Moerdijkse ouderen in de leeftijd van 75 of 83 jaar en bij Moerdijkse inwoners van 55+ die onlangs weduwe/weduwnaar zijn geworden. Het project onder regie van de gemeente Moerdijk richt zich op het voorkomen van eenzaamheid en het geven van ondersteuning waar mogelijk. Zowel de coördinator, als meerdere vrijwilligers gaven eind 2019 aan vanwege persoonlijke omstandigheden helaas te moeten stoppen met hun vrijwilligerswerk voor Samen is Wijs. Om de voortgang van dit succesvolle project te waarborgen heeft het college besloten om de uitvoering van het project onder te brengen bij Surplus en OnS Moerdijk. Het project krijgt daarbij de nieuwe naam Samen in OnS Moerdijk. Door deze samenwerking wordt de kennis en het aanbod in zorg en welzijn verder versterkt. Hierdoor kan de gemeente Moerdijk haar inwoners de aandacht en ondersteuning blijven geven die passend is.

 5. Concept begroting 2021 en de concept meerjarenbegroting 2022-2024 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant met de aangepaste begroting 2021 op 29 mei aanstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2021 en de concept meerjarenbegroting 2022-2024 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
  2. In de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 703.500 voor 2021 en vanaf 2022 t/m 2024 een bedrag van € 691.500.

  Op 17 april heeft het algemeen bestuur (AB) niet ingestemd met de voorgelegde begroting 2021. In de Kadernota 2021 was aangegeven dat vanaf 2021 een herziene, meer rechtvaardige verdeling van de kosten in werking zou treden. Deze herziene kostenverdeling was nog niet in de aangeboden begroting verwerkt, omdat deze nog niet ter besluitvorming was aangeboden. Het AB heeft toen opdracht gegeven dat alsnog te doen. Op 29 mei zal het AB instemmen met de aangepaste begroting 2021 waarin de nieuwe kostenverdeling is verwerkt.
  Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB vergadering van 24 juli.

 6. Het nemen van een beslissing op het ingediende principe verzoek om de rijks monumentale molen aan de Benedenkade 11 te Willemstad

  Het college besluit:
  In te stemmen met het verzoek van aanvrager om de molen aan de Benedenkade 11 in Willemstad voor maximaal 4 maanden per jaar te verhuren via Airbnb, onder de voorwaarden dat:

  • eigenaar zich inschrijft in het bevolkingsregister;
  • de molen niet aan groepen wordt verhuurd, maar uitsluitend aan 1 huishouden. 

  Er is een verzoek ingediend om de rijksmonumentale molen aan de Benedenkade 11 in Willemstad gedurende 4 maanden per jaar te mogen verhuren via Airbnb. Gedurende de resterende maanden van het jaar zal aanvrager zelf in de molen wonen. Dit verzoek is getoetst aan het bestemmingsplan. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft valt binnen het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ en heeft daarin de bestemming ‘Centrum’. Volgens artikel 4.1 onder c van het bestemmingsplan zijn de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden bestemd voor ‘wonen’. Het voornemen om de molen te verhuren via Airbnb kan als passend worden beschouwd binnen de functie wonen (en daarmee binnen de bestemming Centrum), mits de molen niet wordt verhuurd aan groepen maar uitsluitend aan 1 ander huishouden. Ook dient de verhuur van de molen ondergeschikt te blijven aan de functie wonen. Het college heeft daarom besloten  toestemming te verlenen voor het verhuren van de molen gedurende maximaal 4 maanden per jaar, onder de voorwaarden dat:
  - eigenaar zich inschrijft in het bevolkingsregister;
  - de molen niet aan groepen wordt verhuurd, maar uitsluitend aan 1 ander huishouden.