Concept begroting 2021 en de concept meerjarenbegroting 2022-2024 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant met de aangepaste begroting 2021 op 29 mei aanstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2021 en de concept meerjarenbegroting 2022-2024 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
  2. In de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 703.500 voor 2021 en vanaf 2022 t/m 2024 een bedrag van € 691.500.

Op 17 april heeft het algemeen bestuur (AB) niet ingestemd met de voorgelegde begroting 2021. In de Kadernota 2021 was aangegeven dat vanaf 2021 een herziene, meer rechtvaardige verdeling van de kosten in werking zou treden. Deze herziene kostenverdeling was nog niet in de aangeboden begroting verwerkt, omdat deze nog niet ter besluitvorming was aangeboden. Het AB heeft toen opdracht gegeven dat alsnog te doen. Op 29 mei zal het AB instemmen met de aangepaste begroting 2021 waarin de nieuwe kostenverdeling is verwerkt.
Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB vergadering van 24 juli.