Het nemen van een beslissing op het ingediende principe verzoek om de rijks monumentale molen aan de Benedenkade 11 te Willemstad

Het college besluit:
In te stemmen met het verzoek van aanvrager om de molen aan de Benedenkade 11 in Willemstad voor maximaal 4 maanden per jaar te verhuren via Airbnb, onder de voorwaarden dat:

  • eigenaar zich inschrijft in het bevolkingsregister;
  • de molen niet aan groepen wordt verhuurd, maar uitsluitend aan 1 huishouden. 

Er is een verzoek ingediend om de rijksmonumentale molen aan de Benedenkade 11 in Willemstad gedurende 4 maanden per jaar te mogen verhuren via Airbnb. Gedurende de resterende maanden van het jaar zal aanvrager zelf in de molen wonen. Dit verzoek is getoetst aan het bestemmingsplan. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft valt binnen het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ en heeft daarin de bestemming ‘Centrum’. Volgens artikel 4.1 onder c van het bestemmingsplan zijn de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden bestemd voor ‘wonen’. Het voornemen om de molen te verhuren via Airbnb kan als passend worden beschouwd binnen de functie wonen (en daarmee binnen de bestemming Centrum), mits de molen niet wordt verhuurd aan groepen maar uitsluitend aan 1 ander huishouden. Ook dient de verhuur van de molen ondergeschikt te blijven aan de functie wonen. Het college heeft daarom besloten  toestemming te verlenen voor het verhuren van de molen gedurende maximaal 4 maanden per jaar, onder de voorwaarden dat:
- eigenaar zich inschrijft in het bevolkingsregister;
- de molen niet aan groepen wordt verhuurd, maar uitsluitend aan 1 ander huishouden.