20 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 20 oktober 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 oktober 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 oktober 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Concept Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en Concept Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  In te stemmen met de concept Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en concept Nadere regels gemeente Moerdijk. En deze vrij te geven voor inspraak voor duur van 6 weken.

  De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente.
  Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grond-stof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te ondersteunen, is een actualisatie van het huidige beleid (de Afval-stoffenverordening gemeente Moerdijk [hierna: Afvalstoffenverordening] en de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk [hierna: Nader regels]) nodig.

 4. Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2021

  Het college besluit:

  In te stemmen met de Arbeidsvoorwaardennota 2021.

  De huidige cao, de Cao Gemeenten, loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de volgende cao start na 1 november 2020. De VNG legt via de ledenbrief de concept Arbeids-voorwaardennota 2021 voor aan al haar leden. Uiterlijk op 23 oktober 2020 hebben de leden de kans om wel of niet in te stemmen met dit concept. Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgelegde arbeidsvoorwaarden. Als de meerderheid van de leden instemt dan vormt de arbeidsvoorwaardennota de insteek voor de werkgeversorganisatie bij de cao-onderhandelingen.

 5. Principeverzoek woningbouw Olavstraat 37 Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek
  2. In te stemmen met het principeverzoek om woningen te mogen ontwikkelen aan de Olav-straat 37 in Zevenbergschen Hoek
  3. Op korte termijn dit plan op te pakken.

  Een initiatiefnemer heeft voor de locatie Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek een principe-verzoek ingediend om op de locatie 18 woningen te mogen bouwen. Door de huidige bedrijfs-bestemming te veranderen in een woonbestemming verbetert de leefbaarheid van de directe omgeving.