Concept Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en Concept Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk

Het college besluit:

In te stemmen met de concept Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk en concept Nadere regels gemeente Moerdijk. En deze vrij te geven voor inspraak voor duur van 6 weken.

De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente.
Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grond-stof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te ondersteunen, is een actualisatie van het huidige beleid (de Afval-stoffenverordening gemeente Moerdijk [hierna: Afvalstoffenverordening] en de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk [hierna: Nader regels]) nodig.