21 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 januari 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 januari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 januari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanpassing mandatenlijst in verband met organisatorische wijziging domein Ondernemen en Leefomgeving.

  Het college besluit:
  De mandaten te verlenen conform het nieuw overzicht van mandaten binnen Domein Ondernemen en Leefomgeving.

  De burgemeester besluit:
  De mandaten en volmachten te verlenen conform het nieuw overzicht van mandaten binnen Domein Ondernemen en Leefomgeving.

  In verband met een verschuiving van taken binnen de teams van het domein Ondernemen en Leefomgeving, dienen de verleende mandaten gewijzigd te worden. In een overzicht is aangegeven hoe de mandaten nu verleend moeten worden.

 4. Dienstverleningsovereenkomst WVS-Groep 2020-2022

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst voor 2020-2022 met de WVS-Groep aan te gaan ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  2. Het vanuit het Rijk toegekende budget voor uitvoering van de Wsw, aan de WVS-Groep toe te kennen;
  3. De dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door de burgemeester te laten ondertekenen.

  Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen negen gemeenten in West-Brabant en de uitvoeringsorganisatie  van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd: was er voorheen sprake van verlengd lokaal bestuur, nu bestaat er een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Om het opdrachtgeverschap voor 2020, 2021 en 2022 in te vullen wordt de dienstverleningsovereenkomst 2020-2022 aangegaan. Hierin zijn de uitvoeringsafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de WVS-Groep opgenomen. Met deze overeenkomst wordt een rechtmatige uitvoering van de Wsw in 2020, 2021 en 2022 gewaarborgd.

 5. Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning met Careyn Hospice 2020, met daarin de mogelijkheid om de overeenkomst in 2021 te verlengen;
  2. De overeenkomst te ondertekenen.

  Careyn Hospice is een aanbieder voor terminale cliënten. Careyn Hospice is een niet-Wtzi-toegelaten hospice, gelegen in Breda. Voor een dergelijk hospice wordt een indicatie wijkverpleging afgegeven, waarin geen huishoudelijke ondersteuning zit. Huishoudelijke ondersteuning is voor rekening van de Wmo. De huishoudelijke ondersteuning wordt door medewerkers van Careyn Hospice uitgevoerd. Met het oog hierop wordt in 2020 een overeenkomst met Careyn Hospice afgesloten. De mogelijk bestaat om deze overeenkomst met een jaar te verlengingen. De looptijd van overeenkomst is hierdoor gelijk aan de looptijd van de overige overeenkomsten huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura die onlangs in de vijf samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk) zijn afgesloten. De overige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zijn bekend met de overeenkomst met Careyn Hospice.

 6. Beleid planologisch strijdig gebruik 2020

  Het college besluit:

  1. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2018, vastgesteld d.d. 27 februari 2018, in te trekken;
  2. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2020 vast te stellen en bekend te maken.

  De gemeente Moerdijk hanteert beleid voor het met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan. Dit planologisch strijdig beleid dateert uit 2018. Er is behoefte het planologisch strijdig beleid jaarlijks te actualiseren om deze regelingen ook voor de nieuwe uitbreidingswijken van de gemeente Moerdijk mogelijk te maken. Hiernaast worden een aantal regelingen op onderdelen herzien. Deze actualisatie is opgenomen in de beleidsnota ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2020’. Met dit beleid is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied.

 7. Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de inhoud  van de bij dit voorstel behorende ”Nota van zienswijzen d.d. 7 januari 2020”;
  3. De zienswijzen genummerd 1 gegrond te verklaren;
  4. De zienswijzen genummerd 2 gegrond te verklaren;
  5.  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’, zoals in het bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30 gewijzigd vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30 naar NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP40.

  Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond dateert uit februari 2008. De plicht om bestemmingsplan te actualiseren is inmiddels komen ter vervallen. Het is echter nog steeds nodig om oudere plannen te actualiseren, zodat de bestaande regeling wordt omgezet naar een actuele moderne regeling inclusief een digitale verbeelding. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. In het plangebied zijn een aantal risicovolle bedrijven aanwezig. Daarom is, naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht besteed aan externe veiligheid. In de Structuurvisie ‘Moerdijk 2030’ ligt een ontwikkelingsperspectief voor dit bedrijventerrein waarin een transformatie en invulling met maritieme bedrijvigheid is voorzien, zoals bijvoorbeeld zeilmakerijen of botenstallingen. Daarbij is echter ook aangegeven dat de gemeente hierin niet actief zal opereren. Hierdoor is in dit bestemmingsplan geen invulling gegeven aan dit ontwikkelingsperspectief.

  Ontwerpbestemmingsplan

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijke vooroverlegpartners. Er zijn twee zienswijzen ingediend door bedrijven en hebben betrekking op het eigen perceel. Deze zienswijzen zijn door bedrijven ingediend en hebben betrekking op de bestemming op hun eigen perceel. De zienswijzen gaan met name over reeds verleende vergunningen waarbij het onder andere gaat om de inrichtingsgrenzen, opslaghoogte en categorie indeling. In de Nota van zienswijzen zijn deze zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen zijn gegrond en leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan, met name de verbeelding.

  Vaststelling

  De raad wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.