Beleid planologisch strijdig gebruik 2020

Het college besluit:

  1. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2018, vastgesteld d.d. 27 februari 2018, in te trekken;
  2. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2020 vast te stellen en bekend te maken.

De gemeente Moerdijk hanteert beleid voor het met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan. Dit planologisch strijdig beleid dateert uit 2018. Er is behoefte het planologisch strijdig beleid jaarlijks te actualiseren om deze regelingen ook voor de nieuwe uitbreidingswijken van de gemeente Moerdijk mogelijk te maken. Hiernaast worden een aantal regelingen op onderdelen herzien. Deze actualisatie is opgenomen in de beleidsnota ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2020’. Met dit beleid is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied.