Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de inhoud  van de bij dit voorstel behorende ”Nota van zienswijzen d.d. 7 januari 2020”;
  3. De zienswijzen genummerd 1 gegrond te verklaren;
  4. De zienswijzen genummerd 2 gegrond te verklaren;
  5.  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’, zoals in het bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30 gewijzigd vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30 naar NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP40.

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond dateert uit februari 2008. De plicht om bestemmingsplan te actualiseren is inmiddels komen ter vervallen. Het is echter nog steeds nodig om oudere plannen te actualiseren, zodat de bestaande regeling wordt omgezet naar een actuele moderne regeling inclusief een digitale verbeelding. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. In het plangebied zijn een aantal risicovolle bedrijven aanwezig. Daarom is, naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht besteed aan externe veiligheid. In de Structuurvisie ‘Moerdijk 2030’ ligt een ontwikkelingsperspectief voor dit bedrijventerrein waarin een transformatie en invulling met maritieme bedrijvigheid is voorzien, zoals bijvoorbeeld zeilmakerijen of botenstallingen. Daarbij is echter ook aangegeven dat de gemeente hierin niet actief zal opereren. Hierdoor is in dit bestemmingsplan geen invulling gegeven aan dit ontwikkelingsperspectief.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijke vooroverlegpartners. Er zijn twee zienswijzen ingediend door bedrijven en hebben betrekking op het eigen perceel. Deze zienswijzen zijn door bedrijven ingediend en hebben betrekking op de bestemming op hun eigen perceel. De zienswijzen gaan met name over reeds verleende vergunningen waarbij het onder andere gaat om de inrichtingsgrenzen, opslaghoogte en categorie indeling. In de Nota van zienswijzen zijn deze zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen zijn gegrond en leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan, met name de verbeelding.

Vaststelling

De raad wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.