3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Het voorstel, 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stort-plaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (incl. toelichting), voor te leggen aan de gemeente-raad in zijn vergadering van 24 september 2020;
  2. Na instemming van de gemeenteraad de door het college ondertekende wijziging van de regeling op te sturen naar het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Het is nodig om de gemeenschappelijke regeling voor Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen te wijzigen.

Deze wijzigingen zijn drieledig:

  1. De vorming van de gemeente Altena uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudri-chem.
  2. De wijzigingen op het gebied van de Archiefwet (artikel 18a) en de Wet gemeenschappe-lijke regelingen (Wgr).
  3. Het beter voldoen aan de spelregels van de regionale Nota verbonden partijen.

De 3e wijziging, met tabel verschillen tussen oud en nieuw, van de gemeenschappelijke regeling Nazorg stortplaatsen die moet worden vastgesteld door het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.