Vaststelling subsidie 2019 VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Het college besluit:

 1. De voorlopige beschikking voor de subsidie 2019 t.b.v. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) (collegebesluit d.d. 13 december 2018) in te trekken;
 2. De herziene subsidie 2019 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) definitief vast te stellen op € 56.510 volgens onderstaande berekening: 
   
  15 trajecten maatschappelijke begeleiding (basis) van € 2.370 per traject € 35.550
  4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding volwassenen van € 2.370 per traject €   9.480
  10 extra trajecten maatschappelijke begeleiding kinderen van € 400 per traject €   4.000
  Infopunt €   4.480
  15 trajecten taalcoaching (7 trajecten gestart, 8 afgerond) van € 200 per start / voltooiing €   3.000
  TOTAAL € 56.510
  Reeds uitbetaald op basis van voorlopige beschikking € 48.030
  Nog na te betalen €   8.480
 3. Het restantbedrag van € 8.480 uit te betalen aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief  vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening, en op basis van concrete gegevens over uitgevoerde trajecten maatschap-pelijke begeleiding en taalcoaching. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2019. Hierbij is geconstateerd dat er minder taalcoachtrajecten zijn uitgevoerd dan afgesproken en er in totaal 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor volwassenen zijn uitgevoerd en 10 extra trajecten voor kinderen. In totaal zijn er meer kosten gemaakt dan op basis van de voor-lopige beschikking kunnen worden gefinancierd. Daarom heeft de organisatie recht op een nabetaling van € 8.480.