22 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 22 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 22 december 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 december 2020

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 december 2020

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststellen budgetsubsidie VVN afdeling Moerdijk 2019

  Het college besluit:

  De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2019 definitief vast te stellen op € 17.000,-

  Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden binnen de gemeente Moerdijk zowel fysieke als mensgerichte maatregelen getroffen. Mensgerichte maatregelen zijn onder andere verkeers-educatie en voorlichting. Al diverse jaren ondersteunt Veilig Verkeer Nederland afdeling Moer-dijk de gemeente met verschillende mensgerichte maatregelen. VVN beschikt zelf niet over voldoende financiële middelen om alle activiteiten uit te voeren. Daarom hebben zij voor 2019 een budgetsubsidie ontvangen van € 17.000,00. In het kader van de Algemene Subsidie Veror-dening gemeente Moerdijk 2015 heeft het college de verleende subsidie definitief vastgesteld.

 4. Start ontwerpfase Project 190. Woningbouw Wethouder Trompersstraat Langeweg

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om:

  1. De locatie Wethouder Trompersstraat in Langeweg in ontwikkeling te nemen door het starten van de ontwerpfase. Belangrijkste stap in deze fase is het opstellen van een bestemmingsplan.
  2. Ten behoeve hiervan een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 45.000,- en de kosten in te brengen in de nog op te stellen grondexploitatie.
  3. Bouwrijpe grond ten behoeve van de realisatie van 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen te verkopen aan Woonkwartier.

  De gemeente Moerdijk heeft de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling aan de Wethouder Trompersstraat in beeld gebracht. Het project wordt in financiële, maatschappelijke en plano-logische haalbaar geacht. Het project bevat 5 koopwoningen en 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen. De grond voor de huurwoningen zal aan Woonkwartier worden verkocht waarna Woonkwartier de levensloopbestendige woningen zal realiseren. Eerst zal de gemeente een bestemmingsplan op gaan stellen voor deze locatie en in procedure gaan brengen. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2022 vastgesteld.

 5. Uittreding gemeente Bergen op Zoom uit de GR samenwerking ICT West Brabant West

  Het college besluit:
  Toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021 van gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie “Gevolgen en Voorwaarden” genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van die gemeenschappelijke regeling.

  Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (hierna GR ICT WBW) een brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin zij het bestuur verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de GR ICTWBW.
  Voordat het bestuur in kan stemmen met de uittreding dienen zij formeel toestemming te hebben van de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden zien hierbij toe op de gevolgen van uittreding. Onder begeleiding van een onafhankelijke extern deskundige heeft er de afgelopen periode intensief overleg plaats gevonden om onder andere deze gevolgen in beeld te brengen. Op 14 oktober jl. zijn deze gevolgen via een notitie ‘Gevolgen en Voorwaarden vastgesteld door het bestuur van de GR ICT WBW. Op 27 oktober 2020 heeft het college een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad Moerdijk om toestemming te verlenen voor uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICTWBW. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd waardoor nu ook het college dit besluit kan overnemen en mededelen aan betrokkenen.

 6. Beleggen coördinatie mensenhandel binnen Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beleggen van de zorgcoördinatie mensenhandel via het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten bij wijze van pilot voor de duur van 1 jaar. Voor wat betreft de zorgcoördinator aansluiting te zoeken bij het Zorg- en Veiligheidshuis de Baronie, waar al een zorgcoördinator in dienst is.
  2. De kosten voor implementatie voor het aandeel van onze gemeente ad. € 4.218,00 dekken vanuit het budget zorg en veiligheid 6663001.

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Dit gebeurt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Al in 2015 heeft de commissie Lenferink aan gemeenten geadviseerd dat het voor een goede aanpak van mensenhandel nodig is dat er een landelijk netwerk van zorgcoördinatie bestaat. Een aantal gemeenten is hiermee toen al aan de slag gegaan en heeft dit gerealiseerd. Binnen de eenheid Zeeland West-Brabant is district de Markiezaten (omvattende zeven West-Brabantse gemeenten en 1 Zeeuwse gemeente) het enige district waar deze coördinatietaak nog niet is gerealiseerd en belegd. Dit voorstel voorziet hier in.

 7. Subsidie Stichting Leergeld Noord-West Brabant 2021 en afrekening subsidie 2019

  Het college besluit:

  1. Voor de Stichting Leergeld Noord-West Brabant voor 2021 de volgende subsidies toe te kennen:
   1. De subsidie voor de reguliere ondersteuning toekennen € 22.000. 
   2. € 8.000 toekennen voor het schoolstartpakket. 
   3. € 15.000 toekennen aan de doelgroep ‘oudere’ schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 15-21 jaar, die uit gezinnen komen met een minimum inkomen en een MBO beroepsonderwijs of een HBO/WO studie volgen en geen recht hebben op de ‘tijdelijke regeling voorzieningen leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.
  2. De subsidies onder punt a, b en c ten laste brengen van het budget Armoedebeleid 6614400/43710.
  3. De subsidie 2019 aan stichting Leergeld vast te stellen op € 28.849 en het niet besteedbare bedrag van € 9.651 terug te vorderen. 

  Stichting Leergeld Noord-West Brabant heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2021. Stichting Leergeld komt  in aanmerking voor een jaarsubsidie over het jaar 2021. Er wordt een bedrag verstrekt voor de reguliere ondersteuning aan deze doelgroep, een bedrag voor de uitvoering van het schoolstartpakket en een bedrag voor de oudere school-gaande kinderen. In het jaar 2019 is er weer aandacht geweest voor het bereiken van de doelgroep. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn hier duidelijk weer stappen in gezet. Zo was er in 2019 weer een toename in het aantal gezinnen die gebruik maakte van deze voorliggende voorziening. 

 8. Voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” (NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP20);
  2. Het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  Op 21 juli 2020 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en van ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een wijzigingsplan. Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp wijzigingsplan en het vanaf 7 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp wijzigingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp wijzigingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp wijzigingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerp wijzigingsplan ter inzage leggen.

 9. Subsidieverlening 2021 Surplus Welzijn

  Het college besluit:

  1. Aan Surplus Welzijn voor 2021 een budgetsubsidie te verlenen van € 913.6762.
  2. Aan Surplus Welzijn voor 2021 een eenmalige subsidie te verstrekken van € 20.000 als bijdrage voor huisvestingskosten van Huis van de Wijk Klundert en pluspunten in Zevenbergen en Willemstad.
  3. De budgetsubsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,respectievelijk;
   • € 557.595 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
   •  € 100.595 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
   •  € 128.904 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
   • € 119.266 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
   • € 5.300 SameninOns Moerdijk(productnummer 6714100 gemeentelijke gezondheids-zorg
  4. De extra benodigde middelen van totaal € 22.190 te dekken vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2021, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2021.
  5. In te stemmen met de subsidieafspraken 2021 Surplus Welzijn;
  6. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

  Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor een totaalbedrag van € 967.200. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het col¬lege heeft besloten om voor 2021 een subsidie te verlenen van € 913.676. De aanvraag is voor een deel niet gehonoreerd. Dit heeft met name betrekking op een uitbreiding van uren maatschappelijk werk en sociaal werk/Huizen van de Wijk. Gezien de taakstelling om in de komende jaren een besparing te realiseren voor het sociaal domein wordt hierbij een pas op de plaats gemaakt en eerst nader onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze uitbreiding. Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor een totaalbedrag van € 967.200. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het col¬lege heeft besloten om voor 2021 een subsidie te verlenen van € 913.676. De aanvraag is voor een deel niet gehonoreerd. Dit heeft met name betrekking op een uitbreiding van uren maatschappelijk werk en sociaal werk/Huizen van de Wijk. Gezien de taakstelling om in de komende jaren een besparing te realiseren voor het sociaal domein wordt hierbij een pas op de plaats gemaakt en eerst nader onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze uitbreiding.

  Er zijn wel meer middelen beschikbaar gesteld bij Vrijwilligerswerk voor inzet van uren vanwege een tariefswijziging, die stapsgewijs is doorgevoerd voor 2020 en 2021. Kosten voor onbetaalde krachten, vrijwilligers en PR zijn gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2020 en niet geïndexeerd. De uitvoering van Samen in Ons Moerdijk (voorheen Samen is Wijs) is aan het subsidiebedrag en aan de subsidieafspraken toegevoegd. Trainingen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid worden vanaf 2021 separaat bekostigd en maken geen onderdeel meer uit van de subsidieafspraken met Surplus. Daarnaast is voor 2021 een eenmalige subsidie verstrekt van € 20.000 voor huisvestingskosten van Huis van de Wijk Klundert en pluspunten in Zevenbergen en Willemstad. Hierover worden in 2021 nader afspraken gemaakt en wordt vanaf 2022 al dan niet meegenomen in de reguliere subsidieafspraken. De subsidie kan voor een groot deel gedekt worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting. Er resteert een tekort van € 22.016 wat - via verwerking in de 1e bestuursrapportage 2021 - ten laste van de beschikbare begrotingsruimte 2021 wordt gebracht. 

 10. Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake ondersteuning aangiftes vennoot-schapsbelasting voor de jaren 2021 t/m 2023

  Het college besluit:
  Op basis van 3.7 in afwijking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid in te stemmen met enkelvoudige gunning aan BDO voor het opstellen van de aangiftes vennoot-schapsbelasting voor de periode van 3 jaar, t.w. 2021-2023.

  Het opstellen van de aangiftes vennootschapsbelasting gebeurt sinds 2016 door BDO. BDO heeft veel expertise in huis op het gebied van de VPB. Het opstellen van de aangiften vennoot-schapsbelasting is een complex proces. Daarnaast heeft BDO namens de gemeente Moerdijk procedures uitstaan bij de belastingdienst die naar verwachting nog een paar jaar doorlooptijd hebben. Gezien de complexiteit en de vele dossiers en communicatie met BDO, wordt voor-gesteld om te kiezen voor een enkelvoudige, onderhandse gunning.

 11. Afwijkingsbesluit Inkoop: Het enkelvoudig gunnen van de herstelwerkzaamheden van de vlonders gelegen aan de Voorstraat en Molenstraat te Klundert

  Het college besluit:
  Het gebruik maken van de bevoegdheid, opgenomen in het gemeentelijk inkoop- en aanbeste-dingsbeleid, om de herstelwerkzaamheden van de vlonders gelegen aan de Voorstraat en Molenstraat te Klundert enkelvoudig te gunnen. Voorgaande nadat de raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een passend krediet.

  In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken dat er geld wordt gereserveerd voor de kernen Fijnaart, Willemstad en Klundert, teneinde de vitaliteit in deze kernen te verbeteren. De eerdere plannen om de vlonders te herstellen en o.a. de Hoofdstraat en Molenstraat te herstraten zijn hierin opgenomen. In het coalitieakkoord is een reservering van € 5 miljoen opgenomen voor het vitaler maken van de kernen Fijnaart, Klundert en Willemstad. Voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden is het door de raad beschikbaar stellen van een krediet noodzake-lijk. Om deze aanvraag van het krediet zo goed mogelijk te onderbouwen is vooruitlopend op de gunning een gedegen raming en planuitwerking noodzakelijk. Hiertoe zal een bouw- en herstel-bedrijf worden aangetrokken, welke voor eigen rekening en risico de benodigde informatie zal leveren. Indien blijkt dat er overeenstemming wordt bereikt over de uiteindelijke prijs en plan van aanpak zal het bouw- en herstelbedrijf na het beschikbaar stellen van het krediet worden gecontracteerd.
  Met bovenstaande werkwijze beoogd het college een snelle start en een goede afstemming van de daadwerkelijke uitvoering. Een realisatie voor de jaarlijkse geplande festiviteiten in Klundert (dit onder voorbehoud van de eisen van het RIVM). Voorwaarde bij het enkelvoudig gunnen is dat de gunning plaatsvindt aan een lokale onderneming.

 12. Project 120 – Logistiek Park Moerdijk – Verzoek tot intrekking Wvg diverse percelen

  Het college besluit:

  Op grond van het bepaalde in artikel 8 en 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk:

  1. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastraal perceel Klundert, sectie I, nummer 496  (huidig eigenaar Van Beek) door Hebema II B.V.2.
  2. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastraal percelen Klundert, sectie I, nummer 328 en Zevenbergen, sectie O, nummers 120,123, 369, 1022, 1472 en 1781 (huidig eigenaar Van der Lely) door Hebema II B.V.
  3. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunten 1 en 2 , zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceellijst) in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Hebema II B.V.;
  4. Het voorkeursrecht voor de kadastrale  percelen Klundert, sectie I, nummers 400 (gedeelte-lijk) (huidig eigenaar De Gouden Leeuw Exploitatie B.V.) en 457 (huidig eigenaar De Staat) zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceellijst), direct in te trekken;
  5. Het besluit tot intrekking voor een ieder gedurende zes weken ter inzage te leggen bij de publieksbalie. Dit besluit en de ter inzagelegging bekend te maken in de Staatscourant en de Moerdijkse Bode;
  6. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot intrekking van het voorkeurs-recht.

  Op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk worden de Wet voorkeursrecht gemeenten voor diverse percelen binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk (gedeeltelijk) ingetrokken. Vooruitlopend op de intrekking wordt er op grond van artikel 10.6 Wvg ontheffing van de verplichting tot aanbie-ding verleend voor enkele percelen waarover ontwikkelaar Hebema II B.V. overeenstemming heeft bereikt met de huidige eigenaren. 

 13. Wijzigen artikel 20 van de DVO met ICT West-Brabant-West.

  Het college besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van artikel 20 van de DVO met ICT West-Brabant-West via een addendum.
  2. Uit hoofde van artikel 171 Gemeentewet besluit de Burgemeester om wethouder Van Dorst te machtigen om het addendum op de DVO met ICTWBW te ondertekenen.

  De ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW) is een bedrijfsvoeringsorganisatie, ont-staan door het treffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van burge-meester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant. De directie van ICT WBW heeft de wens om een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Regio West-Brabant aan te gaan. Om dit mogelijk te maken moeten de colleges deelnemers, waaronder de gemeente Moerdijk besluiten tot een wijziging van hun dienstverleningsovereen-komst met ICT West Brabant West. Het college van burgenmeester en wethouders van de gemeente Moerdijk stemt in met de wijziging van de DVO via een addendum die het mogelijk maakt dat de RWB een eigen DVO afsluit met ICTWBW. Ook besloot de Burgemeester om wethouder Van Dorst te machtigen om het addendum op de DVO met ICTWBW te onder-tekenen.