Project 120 – Logistiek Park Moerdijk – Verzoek tot intrekking Wvg diverse percelen

Het college besluit:

Op grond van het bepaalde in artikel 8 en 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk:

  1. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastraal perceel Klundert, sectie I, nummer 496  (huidig eigenaar Van Beek) door Hebema II B.V.2.
  2. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop van kadastraal percelen Klundert, sectie I, nummer 328 en Zevenbergen, sectie O, nummers 120,123, 369, 1022, 1472 en 1781 (huidig eigenaar Van der Lely) door Hebema II B.V.
  3. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunten 1 en 2 , zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceellijst) in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Hebema II B.V.;
  4. Het voorkeursrecht voor de kadastrale  percelen Klundert, sectie I, nummers 400 (gedeelte-lijk) (huidig eigenaar De Gouden Leeuw Exploitatie B.V.) en 457 (huidig eigenaar De Staat) zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceellijst), direct in te trekken;
  5. Het besluit tot intrekking voor een ieder gedurende zes weken ter inzage te leggen bij de publieksbalie. Dit besluit en de ter inzagelegging bekend te maken in de Staatscourant en de Moerdijkse Bode;
  6. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot intrekking van het voorkeurs-recht.

Op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk worden de Wet voorkeursrecht gemeenten voor diverse percelen binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk (gedeeltelijk) ingetrokken. Vooruitlopend op de intrekking wordt er op grond van artikel 10.6 Wvg ontheffing van de verplichting tot aanbie-ding verleend voor enkele percelen waarover ontwikkelaar Hebema II B.V. overeenstemming heeft bereikt met de huidige eigenaren.