Subsidie Stichting Leergeld Noord-West Brabant 2021 en afrekening subsidie 2019

Het college besluit:

  1. Voor de Stichting Leergeld Noord-West Brabant voor 2021 de volgende subsidies toe te kennen:
    1. De subsidie voor de reguliere ondersteuning toekennen € 22.000. 
    2. € 8.000 toekennen voor het schoolstartpakket. 
    3. € 15.000 toekennen aan de doelgroep ‘oudere’ schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 15-21 jaar, die uit gezinnen komen met een minimum inkomen en een MBO beroepsonderwijs of een HBO/WO studie volgen en geen recht hebben op de ‘tijdelijke regeling voorzieningen leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.
  2. De subsidies onder punt a, b en c ten laste brengen van het budget Armoedebeleid 6614400/43710.
  3. De subsidie 2019 aan stichting Leergeld vast te stellen op € 28.849 en het niet besteedbare bedrag van € 9.651 terug te vorderen. 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2021. Stichting Leergeld komt  in aanmerking voor een jaarsubsidie over het jaar 2021. Er wordt een bedrag verstrekt voor de reguliere ondersteuning aan deze doelgroep, een bedrag voor de uitvoering van het schoolstartpakket en een bedrag voor de oudere school-gaande kinderen. In het jaar 2019 is er weer aandacht geweest voor het bereiken van de doelgroep. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn hier duidelijk weer stappen in gezet. Zo was er in 2019 weer een toename in het aantal gezinnen die gebruik maakte van deze voorliggende voorziening.