Subsidieverlening 2021 Surplus Welzijn

Het college besluit:

 1. Aan Surplus Welzijn voor 2021 een budgetsubsidie te verlenen van € 913.6762.
 2. Aan Surplus Welzijn voor 2021 een eenmalige subsidie te verstrekken van € 20.000 als bijdrage voor huisvestingskosten van Huis van de Wijk Klundert en pluspunten in Zevenbergen en Willemstad.
 3. De budgetsubsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,respectievelijk;
  • € 557.595 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
  •  € 100.595 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
  •  € 128.904 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  • € 119.266 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  • € 5.300 SameninOns Moerdijk(productnummer 6714100 gemeentelijke gezondheids-zorg
 4. De extra benodigde middelen van totaal € 22.190 te dekken vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2021, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2021.
 5. In te stemmen met de subsidieafspraken 2021 Surplus Welzijn;
 6. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor een totaalbedrag van € 967.200. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het col¬lege heeft besloten om voor 2021 een subsidie te verlenen van € 913.676. De aanvraag is voor een deel niet gehonoreerd. Dit heeft met name betrekking op een uitbreiding van uren maatschappelijk werk en sociaal werk/Huizen van de Wijk. Gezien de taakstelling om in de komende jaren een besparing te realiseren voor het sociaal domein wordt hierbij een pas op de plaats gemaakt en eerst nader onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze uitbreiding. Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor een totaalbedrag van € 967.200. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het col¬lege heeft besloten om voor 2021 een subsidie te verlenen van € 913.676. De aanvraag is voor een deel niet gehonoreerd. Dit heeft met name betrekking op een uitbreiding van uren maatschappelijk werk en sociaal werk/Huizen van de Wijk. Gezien de taakstelling om in de komende jaren een besparing te realiseren voor het sociaal domein wordt hierbij een pas op de plaats gemaakt en eerst nader onderzoek gedaan naar de noodzaak van deze uitbreiding.

Er zijn wel meer middelen beschikbaar gesteld bij Vrijwilligerswerk voor inzet van uren vanwege een tariefswijziging, die stapsgewijs is doorgevoerd voor 2020 en 2021. Kosten voor onbetaalde krachten, vrijwilligers en PR zijn gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2020 en niet geïndexeerd. De uitvoering van Samen in Ons Moerdijk (voorheen Samen is Wijs) is aan het subsidiebedrag en aan de subsidieafspraken toegevoegd. Trainingen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid worden vanaf 2021 separaat bekostigd en maken geen onderdeel meer uit van de subsidieafspraken met Surplus. Daarnaast is voor 2021 een eenmalige subsidie verstrekt van € 20.000 voor huisvestingskosten van Huis van de Wijk Klundert en pluspunten in Zevenbergen en Willemstad. Hierover worden in 2021 nader afspraken gemaakt en wordt vanaf 2022 al dan niet meegenomen in de reguliere subsidieafspraken. De subsidie kan voor een groot deel gedekt worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting. Er resteert een tekort van € 22.016 wat - via verwerking in de 1e bestuursrapportage 2021 - ten laste van de beschikbare begrotingsruimte 2021 wordt gebracht.