Uittreding gemeente Bergen op Zoom uit de GR samenwerking ICT West Brabant West

Het college besluit:
Toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021 van gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie “Gevolgen en Voorwaarden” genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van die gemeenschappelijke regeling.

Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (hierna GR ICT WBW) een brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin zij het bestuur verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de GR ICTWBW.
Voordat het bestuur in kan stemmen met de uittreding dienen zij formeel toestemming te hebben van de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden zien hierbij toe op de gevolgen van uittreding. Onder begeleiding van een onafhankelijke extern deskundige heeft er de afgelopen periode intensief overleg plaats gevonden om onder andere deze gevolgen in beeld te brengen. Op 14 oktober jl. zijn deze gevolgen via een notitie ‘Gevolgen en Voorwaarden vastgesteld door het bestuur van de GR ICT WBW. Op 27 oktober 2020 heeft het college een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad Moerdijk om toestemming te verlenen voor uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICTWBW. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd waardoor nu ook het college dit besluit kan overnemen en mededelen aan betrokkenen.