Vaststellen budgetsubsidie VVN afdeling Moerdijk 2019

Het college besluit:

De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2019 definitief vast te stellen op € 17.000,-

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden binnen de gemeente Moerdijk zowel fysieke als mensgerichte maatregelen getroffen. Mensgerichte maatregelen zijn onder andere verkeers-educatie en voorlichting. Al diverse jaren ondersteunt Veilig Verkeer Nederland afdeling Moer-dijk de gemeente met verschillende mensgerichte maatregelen. VVN beschikt zelf niet over voldoende financiële middelen om alle activiteiten uit te voeren. Daarom hebben zij voor 2019 een budgetsubsidie ontvangen van € 17.000,00. In het kader van de Algemene Subsidie Veror-dening gemeente Moerdijk 2015 heeft het college de verleende subsidie definitief vastgesteld.