Voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” (NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP20);
  2. Het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Op 21 juli 2020 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en van ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een wijzigingsplan. Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp wijzigingsplan en het vanaf 7 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp wijzigingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp wijzigingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp wijzigingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerp wijzigingsplan ter inzage leggen.