Wijzigen artikel 20 van de DVO met ICT West-Brabant-West.

Het college besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van artikel 20 van de DVO met ICT West-Brabant-West via een addendum.
  2. Uit hoofde van artikel 171 Gemeentewet besluit de Burgemeester om wethouder Van Dorst te machtigen om het addendum op de DVO met ICTWBW te ondertekenen.

De ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW) is een bedrijfsvoeringsorganisatie, ont-staan door het treffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van burge-meester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant. De directie van ICT WBW heeft de wens om een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Regio West-Brabant aan te gaan. Om dit mogelijk te maken moeten de colleges deelnemers, waaronder de gemeente Moerdijk besluiten tot een wijziging van hun dienstverleningsovereen-komst met ICT West Brabant West. Het college van burgenmeester en wethouders van de gemeente Moerdijk stemt in met de wijziging van de DVO via een addendum die het mogelijk maakt dat de RWB een eigen DVO afsluit met ICTWBW. Ook besloot de Burgemeester om wethouder Van Dorst te machtigen om het addendum op de DVO met ICTWBW te onder-tekenen.