Dienstencheques-HHT-regeling huishoudelijke ondersteuning 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een overgangsjaar 2021 voor de inzet van de dienstencheques huis-houdelijke ondersteuning voor mantelzorgers, waarbij in 2021 dezelfde voorwaarden aan dit gebruik worden gehanteerd als in 2020;
  2. De overeenkomsten met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning voor de uitvoering van de dienstencheques met 1 jaar te verlengen;
  3. Per 1 januari 2022 te stoppen met de inzet van de dienstencheques;
  4. Bijgaande brief aan de Wmoraad Moerdijk te verzenden als reactie op hun advies inzake het stopzetten van de dienstencheques na 2021; en
  5. De gemeenteraad te informeren over uw besluit met een raadsinformatiebrief.

De dienstencheques huishoudelijke ondersteuning (HO) worden voor een laatste jaar in 2021 gehandhaafd. De dienstencheques die vanuit de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) in 2015 zijn opgezet, met het oorspronkelijke doel om de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren, worden daarmee inmiddels voor het zevende jaar uitgegeven. De HHTregeling is vanuit het Rijk inmiddels opgeheven en dienstencheques worden niet langer ingezet als aanvulling op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, maar om mantelzorgers te ondersteunen. Werkten bij de opzet van de dienstencheques de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5) oorspronkelijk samen, in 2021 worden alleen in Rucphen en Moerdijk een overgangsjaar ingericht. De belangrijkste reden is dat zowel Rucphen, als Moerdijk nog een behoorlijke groep gebruikers hebben van de dien-stencheques en dat we voor de beëindiging hiervan een goed beeld willen hebben waar deze gebruikers behoefte aan hebben in hun ondersteuning. In het najaar van 2020 worden deze mantelzorgers uitgenodigd om hun aanvraag voor dienstencheques 2021 bij de gemeente in te dienen, zodat zij in beeld komen bij ons en we kunnen starten met een onderzoek naar hun ondersteuningsbehoefte. In 2021 blijft het mogelijk om net als in 2020 maximaal 52 diensten-cheques aan te vragen door de mantelzorgers tegen een eigen bijdrage van € 7,50 per dienstencheque (per uur inzet huishoudelijke ondersteuning). Met de nieuwe aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning per 2022, streven we ernaar om, als daaraan behoefte bestaat, andere mogelijk meer flexibele vormen van huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers onder te brengen in de nieuwe contracten.