1e herziening bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverlegreacties en in te stemmen met de reactie daarop;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter visie te leggen, vanaf 25 juni 2020;
  3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

Het Havenbedrijf heeft een verzoek ingediend voor een wijziging van het nieuwe bestemmings-plan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Het gaat om een wijziging van een risicocontour van één van de bedrijven op het terrein. Daarnaast is gebleken dat een stuk van de geluidscontour van het zeehaventerrein niet goed is opgenomen op de verbeelding van het oorspronkelijke bestemmingsplan. En tot slot is gebleken dat een aantal wijzigingen in de regels van het plan nodig zijn, om deze te verduidelijken. Al deze wijzigingen zijn samengevoegd in een eerste herziening van het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein. Het college stemt in met de ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Na ter visie legging zal aan de gemeenteraad een besluit over vaststelling worden gevraagd.