Project 199. Ontwikkeling D’Ouwe School Noordhoek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met intentieovereenkomst ten einde de samenwerking met Woonkwartier voor de ontwikkeling van het projectontwikkeling D’Ouwe School in Noordhoek vast te leggen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het gemeenschapshuis D’Ouwe School wordt momenteel uitgevoerd door Woonkwartier. Samen met de gemeente zoekt Woonkwartier naar een andere exploitatie- en beheerconstructie. Tevens wordt de vernieuwbouw van het gemeenschapshuis naar een toekomstbestendige multifunctionele accommodatie onderzocht. Om de samenwerking tussen gemeente en Woonkwartier gedurende de haalbaarheidsfase formeel vast te leggen, is een intentieovereenkomst opgesteld.