Projectaanjager leerplicht 2021 RBL West-Brabant.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de financiële bijdrage aan de projectaanjager leerplicht als pilot voor 2021 (0,6 fte bij 16 deelnemende gemeenten dan wel 0,5 Fte bij 10 deelnemende gemeenten);
  2. De geraamde kosten € 2.717 respectievelijk € 3.690, te dekken ten laste van de jaarlijkse specifieke uitkering RMC. 

Het RBL West-Brabant heeft verzocht om een besluit te nemen over de inzet met ingang van 2021 van de gewenste nieuwe functie projectaanjager leerplicht (0,6 FTE).
De projectaanjager leerplicht wordt dan het aanspreekpunt voor regionaal werkende partijen, zoals samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs, GGD, werkpleinen, die behoefte hebben aan één regionaal aanspreekpunt.
En de projectaanjager leerplicht vervult dan een inhoudelijke beleidstrekkersrol in het kader van regionale beleidstaken leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Zo kan een kwaliteitsslag gemaakt worden in de aansluiting binnen het sociaal domein.
De regionaal aanjager zou kunnen werken voor alle 16 gemeenten in de RMC regio West Brabant die op administratief niveau samenwerken in het RBL West-Brabant of zou voor de 10 gemeenten kunnen werken, die daarnaast ook samenwerken in het RBL West-Brabant in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.
Voor 16 gemeenten zou 0,6 fte (geraamde kosten prijspeil 2019: € 52.325) gerealiseerd moeten worden, voor 10 gemeenten zou 0,5 fte (geraamde kosten prijspeil 2019: € 43.605) voldoende moeten zijn. Voor Moerdijk zou dit een geraamde (jaarlijkse) bijdrage zijn van € 2.717 respectievelijk € 3.690.
Voorgesteld wordt om als pilot in te stemmen met de financiële bijdrage aan de projectaanjager leerplicht voor 2021 (0,6 Fte bij 16 deelnemende gemeenten dan wel 0,5 Fte bij 10 deelnemende gemeenten).