Raadsvoorstel bestemming jaarrekeningresultaat 2019

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:
Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019:

1 € 20.000 beschikbaar te stellen voor aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen;
2 € 25.000 beschikbaar te stellen voor opstellen MOP vestingwerken;
3 € 81.000 beschikbaar te stellen voor afronden inspecties project brandveiligheid fase 2;
4 € 20.000 beschikbaar te stellen voor aanbesteding invulling Mauritshuis;
5 € 24.000 beschikbaar te stellen voor inventaris gemeentehuis;
6 € 136.000  beschikbaar te stellen voor ‘vernieuwen en experimenteren’;
7 € 40.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering implementatieplan Omgevingswet;
8 € 100.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering projecten (P-budget);
9 € 50.000 beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsstudie gymaccommodaties Zevenbergen;
10 € 769.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig resultaat van € 1.265.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd.
Ten behoeve van de voortgang van 9 overlopende zaken vanuit 2019 naar 2020 wordt gevraagd een bedrag van € 496.000 ten laste van het rekeningresultaat 2019 te brengen. Het betreft:

 
Omschrijving  Bedrag
Aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen 20.000
Opstellen MOP vestingwerken 25.000
Afronden inspecties project brandveiligheid fase 2 81.000
Aanbesteding invulling Mauritshuis 20.000
Inventaris gemeentehuis 24.000
Vernieuwen en experimenteren 136.000
Uitvoering implementatieplan Omgevingswet 40.000
Uitvoering projecten (P-budget) 100.000
Haalbaarheidsstudie gymaccommodaties Zevenbergen 50.000

Totaal

496.000

Het restant van het jaarrekeningresultaat 2019 van € 769.000 wordt voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve.